San ti

San ti

7.9 45 min/Ep 1080

Directed by Lei Yang.

Written by Liangliang Tian.

Cast Hewei Yu (Shi Qiang 2). Yongjian Lin (Chang Weisi 1). Xiaoran Li (Shen Yufei 1). Jin Chen (Old Ye Wenjie 1). Ziwen Wang (Young Ye Wenjie 1). Kenan Heppe (Mike Evans 1). Dujuan He (Yang Dong 1). Junning Zhang (Pan Han). Zehui Li (Xu Bingbing). Tianyi Gu (Battle Command Center Staff A). Chuan-jun Wang (Ding Yi). Rong Yang (Mu Xing). Warwick Gilles (Colonel Stanton of Country M Marine Corps). Ismayilzada (Liaison of the South American Combat Zone). Michael Koltes (Mike, Liaison of the European Combat Zone). Luc Bendza (Liaison of the African Combat Zone). min/Ep Liu (Li Yao). YingYing Cai (Doudou). Daniel Krauser (Liaison of the Oceanian Combat Zone). Zhenhai Kou (Ye Zhetai). Ben (Professor Munphy). Jin Zhang (Zhai Yimin/Epg of The Frontier of Science). Wu Haifa (Zhang Jiuchao of The Frontier of Science). Bai-Ke (Bai Mulin). Lianshun Kong (Sha Ruishan).

Languages Chinese. English.

Producers Yi Cong Bai. Song He. Qi Lin. Qi Lu. Zhonghuai Sun. Jijun Xue.

Production CCTV. Tencent Video. The Three-Body Universe.

No. of Seasons 1

No. of Episodes 30

Status On Going (2023–)