Dear Vikram

Dear Vikram

Category:
Relased: June 30, 2022 7.1 3h 2min 1080p

Directed by K.S. Nandeesh

Written by K.S. Nandeesh

Star Sathish Neenasam(Vikram). Shraddha Srinath(Nithya). Vasishta N. Simha(Bharath). Raksha Somashekhar(Nidhi)

Language Kannada